લે હાઉ đã mua Tài khoản #1766 giá 45,000đ Châu Tấn Phát đã mua Tài khoản #3022 giá 20,000đ Đinh Đức Nguyên đã mua Tài khoản #3176 giá 60,000đ Gia Bảo đã mua Tài khoản #3135 giá 30,000đ Minh Quân đã mua Tài khoản #3072 giá 40,000đ Huỳnh Lưu đã mua Tài khoản #2770 giá 15,000đ Huỳnh Lưu đã mua Tài khoản #3181 giá 350,000đ Huỳnh Công Định đã mua Tài khoản #2894 giá 20,000đ Hậu Nguyễn đã mua Tài khoản #3177 giá 20,000đ Huỳnh Lưu đã mua Tài khoản #3174 giá 45,000đ Trần Minh Hiếu đã mua Tài khoản #2824 giá 40,000đ Hoàng Minh đã mua Tài khoản #3207 giá 150,000đ Không Có Tên đã mua Tài khoản #3080 giá 25,000đ Nguyễn Ngọc Mi đã mua Tài khoản #3068 giá 25,000đ Hoàng Minh đã mua Tài khoản #3156 giá 50,000đ Nguyen Phuong đã mua Tài khoản #2941 giá 25,000đ Nguyen Phuong đã mua Tài khoản #2891 giá 25,000đ Nỗi Nhớ Phương Xa đã mua Tài khoản #3215 giá 200,000đ Dương Đình Sang đã mua Tài khoản #3184 giá 40,000đ Nguyễn Nam đã mua Tài khoản #1124 giá 60,000đ
Acc #2431

mua acc lien quan2431

3.700.000đ

Tướng: 40

Trang phục: 42

Ngọc: 2

Vàng: 2400

Bạch Kim I - Mùa 5

Acc #2361

mua acc lien quan2361

3.000.000đ

Tướng: 47

Trang phục: 27

Ngọc: 2

Vàng: 5800

Vàng V - Mùa 5

Acc #2296

mua acc lien quan2296

2.700.000đ

Tướng: 37

Trang phục: 23

Ngọc: 5

Vàng: 717

Bạch Kim IV - Mùa 5

Acc #2624

mua acc lien quan2624

210.000đ

Tướng: 20

Trang phục: 8

Ngọc: 2

Vàng: 6000

Vàng IV - Mùa 5

Acc #2628

mua acc lien quan2628

200.000đ

Tướng: 19

Trang phục: 7

Ngọc: 2

Vàng: 12000

Bạc I - Mùa 5

Acc #1510

mua acc lien quan1510

140.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 5

Ngọc: 2

Vàng: 5300

Vàng IV - Mùa 4

Acc #2573

mua acc lien quan2573

140.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 3

Ngọc: 2

Vàng: 7800

Bạc II - Mùa 5

Acc #2617

mua acc lien quan2617

140.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 9

Ngọc: 2

Vàng: 900

Vàng II - Mùa 5

Acc #2714

mua acc lien quan2714

140.000đ

Tướng: 18

Trang phục: 6

Ngọc: 2

Vàng: 9000

Vàng I - Mùa 5

Acc #2601

mua acc lien quan2601

130.000đ

Tướng: 16

Trang phục: 8

Ngọc: 2

Vàng: 7000

Vàng III - Mùa 5

Acc #1868

mua acc lien quan1868

120.000đ

Tướng: 17

Trang phục: 5

Ngọc: 2

Vàng: 2400

Bạc III - Mùa 4

Acc #2632

mua acc lien quan2632

30.000đ

Tướng: 12

Trang phục: 1

Ngọc: 2

Vàng: 10000

Đồng III - Mùa 5

Acc #2739

mua acc lien quan2739

25.000đ

Tướng: 10

Trang phục: 2

Ngọc: 2

Vàng: 200

Đồng I - Mùa 5

comment icon Nhắn tin với admin
Hướng dẫn mua acc